Poza boiskiem: Wojciech ?üobodzi??ski

Pawe?? Sasiela
Wtorek, 5 czerwca 2018, 21:50
© Pawe?? Sasiela
Kapitan Miedzi m??wi nam dlaczego lepiej nie sp????nia─? si─? na spotkanie z nim, o tym jak radzi sobie z popularno??ci─? i co czuje pi??karz powo??any do reprezentacji na wielki turniej.

Wojtek jeste?? jeszcze w stanie spokojnie przej??─? przez Legnic─??

Ostatnie dni by??y, powiedzia??bym, intensywne. Faktycznie, miasto troch─? oszala??o i oczywi??cie jest to bardzo mi??e. Nikomu nie odmawiam rozmowy, zrobienia zdj─?cia. Wszyscy wspólnie czekali??my na to tyle czasu, ??e a?? by??oby przykro, ??eby si─? równie?? z kibicami nie nacieszy─?.

Pochodzisz niemal z drugiego ko??ca Polski, ale mo??e niepostrze??enie równie?? dla ciebie, sta??e?? si─? jednym z symboli Miedzi. Ju?? na dobre wros??e?? w legnickie ??rodowisko?

My??l─?, ??e tak. W tym regionie mieszkam z przerwami od 2003 roku. Osiedlili??my si─? tu z ??on─? i jest to ju?? mój dom. Nie b─?d─? ukrywa??, ??e zostan─? tutaj na reszt─? ??ycia. Przynajmniej na razie nie mam planów, ??eby gdzie?? si─? przeprowadza─?. Tak, tu jest mój dom.

Mo??e nie wszyscy kibice kojarz─?, ??e stawiasz pierwsze kroki w roli szkoleniowca. To chcia??by?? robi─? w przysz??o??ci?

Tak naprawd─? to ju?? trwa kilka dobrych lat, bo jeszcze przed trzydziestk─? zacz─???em my??le─? o tym, ??eby by─? trenerem. Jestem troch─? zwariowany na tym punkcie, bo nawet jak mam urlop, to tylko mecze ogl─?dam, analizuj─?. Jestem asystentem w jednej z grup m??odzie??owych w Miedzi, pomagam trenerowi. Ogl─?dam te?? mecze rezerw, przygl─?dam si─? m??odym ch??opakom w Akademii. Chcia??bym ??eby klub si─? te?? w tym kierunku rozwija??, mam chyba niez??e oko do tych m??odych pi??karzy, wi─?c chcia??bym pomóc.

Wojciech ?üobodzi??ski ma jakie?? zainteresowania poza pi??k─?? Bo widz─?, ??e to zajmuje ci dziennie chyba wi─?cej ni?? 24 godziny.

Musz─? przyzna─?, ??e jestem pasjonatem pi??ki. Dlatego nie mam zbyt wiele wolnego czasu, bo je??eli ju?? nie trenuje w klubie i nie przeprowadzam indywidualnych treningów, to od samego rana pracuj─? z m??odzie??─?, nawet popo??udniami. Weekendy te?? ca??e s─? zaj─?te. Praktycznie jestem troszeczk─? zafiksowany na tym punkcie, wi─?c niewiele czasu pozostaje.

Oczywi??cie, najwa??niejsza jest rodzina i zawsze o tym przypominam, bo bez wsparcia ??ony i córki to w ogóle by??oby ci─???ko cokolwiek zrobi─?. Je??eli chodzi o ciekawostki, to mog─? powiedzie─?, ??e moja ??ona ma hodowl─? psów Chihuahua, to ma??a rasa. Czasami przy tym pomagam, bo lubi─? to robi─?. Mamy bardzo du??o psów. Od zawsze lubi??em zwierz─?ta i mo??e to jest takim zainteresowaniem, bo czasami pomagam te?? ??onie np. przy wystawach.

Pewnie s─? takie momenty, ??e i ty musisz odreagowa─? od pi??ki. Wtedy wybierasz si─? na spacer z pieskiem czy masz inny sposób?

Mieszkamy blisko lasu, wi─?c jest tam du??o terenów na spacery z psami. Lubi─? to robi─?, lubi─? si─? z nimi bawi─?. Córka z ??on─? równie??, wi─?c du??o si─? dzieje u nas w domu je??eli o to chodzi.

Mieszkasz poza miastem. To te?? jest sposób na odreagowanie od tego szumu? Zawodowy pi??karz to media, kibice i ta ca??a otoczka. Mo??na zwariowa─?. To sposób na ucieczk─? od tego ??wiata?

Ka??demu chyba si─? marzy – je??eli za??o??y rodzin─? – ??eby mie─? dom z ogródkiem. Zawsze tak wygl─?da??o u mnie postrzeganie ??ycia i dopi─???em swego. Nie zamieni??bym si─? na ??ycie w mie??cie. Sp─?dzam ca??y tydzie?? w Legnicy, tak??e popo??udnia, wieczory czy weekendy. A w domu naprawd─? mo??na odreagowa─?, bo mieszkam w takiej okolicy, gdzie panuje cisza, spokój, jest las i praktycznie nic si─? nie dzieje. Dobrze jest tak odreagowa─?.

Mieszkasz blisko lasu, wi─?c mo??e masz jakie?? zainteresowania z nim zwi─?zane, jak np. zbieranie grzybów?

Nie mam tego czasu na tyle, ??eby wymy??la─? sobie jakie?? dodatkowe hobby, wi─?c wolne chwile sp─?dzam z rodzin─?. Do tego dochodz─? jeszcze zwierz─?ta i naprawd─? mam co robi─?. Czasami dnia nie starcza, ??eby wszystko ogarn─?─?, a do tego warto te?? si─? szkoli─?, trzeba podnosi─? swoje umiej─?tno??ci i wiedz─?, bo teraz pi??ka no??na ca??y czas idzie do przodu. Staram si─? bardzo du??o czyta─? na temat przygotowania motorycznego i mentalnego pi??karzy. Mam zajawk─? na tym punkcie.

Poza lektur─? sportow─? czytujesz inne ksi─???ki?

Par─? lat temu bardzo cz─?sto si─?ga??em po ksi─???ki o tematyce politycznej, po biografie polityków. Do tej pory czytuj─? biografie. Mia??em te?? moment, ??e lubi??em poczyta─? o mafii. Jak gdzie?? wyje??d??am, czy na obóz czy gdzie?? indziej, to zawsze bior─? ze sob─? ksi─???k─?.

Wszystkich pi??karzy Miedzi, z którymi rozmawia??em, a którzy zdradzili, ??e lubi─? wolny czas sp─?dza─? z ksi─???k─?, pyta??em o to, wi─?c ciebie te?? to nie ominie: jak─? pozycj─? poleci??by?? kibicom Miedzi?

Oj... Ci─???ko powiedzie─?. Ostatnio, mo??e nie jest to zbyt popularne, ale przeczyta??em ksi─???ki o mafii, ??─?cznie ze „S??u??bami specjalnymi”. Przeczyta??em te?? wszystkie ksi─???ki o "Masie". Mo??e nie jest to jaka?? ambitna literatura, ale na pewno ciekawa. Wcze??niej czyta??em "Gomorr─?" czy biografi─? Billa Clintona. Jako nastolatek mia??em moment, ??e lubi??em ksi─???ki o Harrym Potterze. Sporo tego by??o. Ci─???ko mi poleci─? jak─??? specjaln─? ksi─???k─?, ale a pewno biografie s─? bardzo ciekaw─? lektur─?.

Zainteresowanie biografiami polityków wynika z tego, ??e ??ledzisz bie??─?c─? polityk─? czy bardziej patrzysz pod k─?tem historii?

Bardzo interesuj─? si─? polityk─?. Nawet ch??opaki ??miej─? si─? w klubie, ??e walcz─? od rana. Pierwsze co, to telewizor odpalam i ogl─?dam wiadomo??ci i polityk─?. I tak codziennie. Interesuj─? si─? tym, bo lubi─? wiedzie─? co si─? w kraju dzieje, kto nami rz─?dzi i dlaczego dziej─? si─? takie, a nie inne rzeczy.

Kilku sportowców posz??o do polityki, jak cho─?by Roman Kosecki czy Bogdan Wenta. Ty widzia??by?? si─? w roli polityka?

Raczej nie. Mo??e nie jako polityk, ale par─? rzeczy chcia??bym dla sportu zrobi─?. My??l─?, ??e teraz jest naprawd─? moda na sport, moda na pi??k─? no??n─? i jest szansa ten z??oty okres m.in. reprezentacji wykorzysta─?, ??eby dla sportu znale??─? cho─?by wi─?cej sponsorów. Mo??e zrobi─? co?? zwi─?zanego z obni??eniem podatków czy wi─?kszym dost─?pem firm do sportu. My??l─?, ??e w tej kwestii jest du??o do zrobienia w Polsce.

Tobie nie wypada tego powiedzie─?, ale jeste?? najbardziej popularnym pi??karzem Miedzi, rozpoznawalnym nie tylko w Legnicy. Dlatego pytam, czy planujesz jako?? t─? popularno??─? wykorzysta─? w przysz??o??ci?

Nie, nie... Nie mam takich ambicji, polityk─? interesuj─? si─? tylko z ciekawo??ci.

Mo??e w innej dziedzinie ni?? polityka?

Na razie my??l─? o tym, ??eby jeszcze pogra─? w pi??k─?, a pó??niej by─? dobrym trenerem. A co ??ycie przyniesie, to zobaczymy.

Jak rodzina radzi sobie z twoj─? popularno??ci─??

??ona przez lata si─? tego nauczy??a. Jeste??my ze sob─? ju?? kilkana??cie lat, wi─?c by??y czasy reprezentacji Polski, Wis??y Kraków czy Zag??─?bia. Ona zawsze by??a z boku, nie wychodzi??a przed szereg. Zawsze mnie wypycha??a, mówi─?c "id?? sam" i tak zosta??o. My??l─?, ??e jest tak skromn─? osob─?, ??e tego nie odczuwa.

Wydaje mi si─?, ??e jeste?? ju?? tak mocno uto??samiany z Miedzi─?, ??e ma??o kto pami─?ta, ??e zdobywa??e?? mistrzostwa Polski, gra??e?? w reprezentacji i nie by??y to jakie?? epizody, tylko odgrywa??e?? znacz─?c─? rol─?. Nie przeszkadza ci to, ??e ludzie tak mocno kojarz─? ci─? z Miedzi─?, ??e ju?? ma??o kto pami─?ta o twoich sukcesach sprzed przyjazdu do Legnicy?

Zawsze si─? mówi w ??rodowisku, ??e jeste?? tak dobry jak twój ostatni mecz. Powiedzia??bym nawet, ??e jeste?? tak dobry, jak twoja ostatnia runda, wi─?c ludzie maj─? prawo nie pami─?ta─?. O historii trzeba pami─?ta─?, ale nie nale??y ni─? ??y─?. Nie ??yj─? tym co by??o kiedy??. Niektórzy wieszaj─? sobie koszulki na ??cianach, ja przeznaczy??em swoje koszulki na aukcje charytatywne. Liczy si─? to, co jest przed tob─? i ja ca??y czas patrz─? do przodu.

Lubisz pomaga─? innym? Jest to chyba jaka?? rado??─? dla cz??owieka, ??e mo??e zrobi─? co?? dla kogo?? innego?

Jak s─? jakie?? aukcje charytatywne czy zbiórki, mo??e nie za ka??dym razem, ale staram si─? anga??owa─?. Co prawda, pami─?tek mi ju?? niewiele zosta??o, bo tak naprawd─? wi─?kszo??─? ju?? porozdawa??em. Oczywi??cie, jestem zdania, ??e je??li ma si─? tak─? mo??liwo??─?, to nale??y pomaga─? innym.

Zbli??aj─? si─? mistrzostwa ??wiata w Rosji, wi─?c nie mog─? nie zapyta─? uczestnika Euro o to, co czuje pi??karz widz─?c swoje nazwisko na li??cie powo??anych na tak wielki turniej.

Zacznijmy od tego, ??e nie spodziewa??em si─? tego wtedy. To znaczy, liczy??em, ??e pojad─?, ale nie by??em tego pewny. I to by??o jedno z bardziej traumatycznych prze??y─? w moim ??yciu – czekanie na t─? decyzj─?, bo wcze??niej nie wiedzia??em co si─? wydarzy. Czeka??em tak, jak wszyscy ludzie – przed telewizorem. To nie by??o tak jak teraz, ??e trener Nawa??ka wcze??niej dzwoni do pi??karzy i informuje co i jak. Po prostu czeka??em do ostatniej chwili, a pó??niej ró??ne zbiegi okoliczno??ci zadecydowa??y, ??e uda??o mi si─? zagra─? na tych mistrzostwach we wszystkich trzech meczach grupowych. My??l─?, ??e to ciekawe do??wiadczenie na ca??e ??ycie i na pewno wyj─?tkowe prze??ycie.

Jak wygl─?da codzienne funkcjonowanie na takim turnieju? Macie czas wolny dla siebie? Na to, ??eby co?? pozwiedza─? w miastach, w których przebywacie, zakupi─? pami─?tki... Czy zespó?? jest skoncentrowany wy??─?cznie na przygotowaniach do meczu i ??wiata poza tym nie widzi?

W obecnych czasach popularno??ci, my??l─?, ??e takiemu Lewandowskiemu czy Glikowi ci─???ko by??oby pospacerowa─? po jakimkolwiek mie??cie w Europie, bo od razu byliby z??apani przez dziennikarzy i kibiców. My??l─?, ??e trener Nawa??ka du??o zaczerpn─??? od trenera Benhakkera. W??a??nie m.in. to, ??e stara si─? integrowa─? grup─? i sporo jest zaj─?─? pozasportowych. Na pewno ch??opaki si─? nie nudz─?. Pierwsze zgrupowanie jest z rodzinami, s─? ró??ne spotkania integracyjne. My??l─?, ??e to jest tak wa??na impreza, ??e naprawd─? nie ma co my??le─? o jakim?? luzie, bo trzeba si─? skoncentrowa─? na robocie. To jest wydarzenie jedno na kilka lat, w którym gra reprezentacja Polski. Nie my??l─?, ??eby kto?? tam narzeka?? na nud─?. Raczej jest koncentracja na pi??ce.

Jak wielkie jest obci─???enie psychiczne na takim turnieju? Porównuj─?c do presji jak─? mieli??cie teraz, jako g??ówny faworyt do awansu, w??a??ciwie od pocz─?tku sezonu…

Nie wiem jak inni pi??karze to odczuwaj─?, ale u mnie adrenalina przed meczem zawsze jest podobna. Bez wzgl─?du czy gram sparing, mecz o mistrzostwo Polski, czy o awans do ekstraklasy. Ten dreszczyk emocji zawsze jest podobny. Tak by??o teraz i nie potrafi─? tego odró??ni─?. Gra??em na wielkich stadionach i gra??em ostatni mecz sezonu w Legnicy i równie mocno si─? denerwowa??em. Gra??em kiedy?? m.in. na stadionie Barcelony, a równie mocno si─? denerwuj─?, jak gram teraz na stadionie Miedzi w Legnicy. Ka??dy mecz wyzwala w pi??karzu mnóstwo emocji.

Kto?? kto pierwszy raz z tob─? rozmawia mo??e odnie??─? wra??enie, ??e niespecjalnie jeste?? ch─?tny do udzielania wywiadów. Mówisz cicho, spokojnie, ale po kolejnych spotkaniach wida─?, ??e to nie jest tak, ??e chcesz pokaza─? jak jeste?? niezadowolony, tylko masz takie spokojne usposobienie. W ??yciu codziennym te?? starasz si─? by─? wyciszony, spokojny, z pewnym dystansem, wywa??eniem podchodzi─? do wszystkiego?

Przede wszystkim staram si─? szanowa─? wszystkich ludzi. Je??eli dziennikarze prosz─? mnie o wywiady czy rozmowy, to staram si─? ich zrozumie─?, bo to jest wasza praca, tak samo jak i nasza. Oczywi??cie, jest tak pod warunkiem, ??e kto?? mnie nie zawiedzie i jest te?? wobec mnie fair. Jak nie jest, wtedy mo??e mie─? ze mn─? gorzej. Ale raczej jestem otwarty na ludzi. Nie mam w ??yciu problemów z nawi─?zywaniem kontaktów. Oczywi??cie, pewien dystans staram si─? utrzyma─?, bo nie jest ??atwo si─? zbli??y─?, kiedy nie znasz intencji innych osób.

Jakie cechy cenisz u innych ludzi?

Nie lubi─? jak kto?? si─? spó??nia albo jest nies??owny. Je??eli kto?? obiecuje i nie dotrzymuje s??owa, to si─? denerwuj─?. Zawsze staram si─? uczuli─? moj─? córk─? na takie rzeczy. Skoro mówi, ??e zadzwoni, to ma zadzwoni─?. Skoro mówi, ??e b─?dzie, to ma by─?. Punktualno??─? i obowi─?zkowo??─? jest dla mnie na pierwszym miejscu. Tak samo m??odszym zawodnikom z Akademii Miedzi staram si─? t??umaczy─?, ??e je??li nie pilnujesz pewnych spraw na co dzie??, to potem to wychodzi na boisku. Je??eli w ??yciu jeste?? niepouk??adany, to potem na boisku te?? jeste?? niepouk??adany. My??l─?, ??e to jest bardzo wa??ne w ??yciu sportowca.

A jaki ty starasz si─? by─? na co dzie?? dla innych, dla siebie?

Raczej jestem weso??y, chocia?? wydaje mi si─?, ??e jestem te?? troch─? uszczypliwy. Szczególnie dla m??odych kolegów. Ale to taka pozytywna szyderka, bo szatnia pi??karska te?? si─? rz─?dzi swoimi prawami. Czasem to jest potrzebne i my??l─?, ??e w ??yciu te?? troch─? taki jestem, ??e szpileczk─? lubi─? wbi─? (??miech).

Jeste?? marzycielem?

Nie, raczej st─?pam twardo po ziemi.

Z tego wzgl─?du, ??e jeste?? kapitanem, to pozwoli??em sobie wy??ama─? si─? z tego pozaboiskowego schematu i zapyta??em dlatego, ??e pami─?tam rozmow─? z tob─? sprzed roku, po tym sezonie, który zako??czy?? si─?, jak si─? zako??czy??. Byli??cie bardzo blisko awansu i pami─?tam jak mówi??e??, ??e chcia??by?? jeszcze zagra─? z Miedzi─? w ekstraklasie. Wtedy mo??e wydawa??o si─? to kompletn─? abstrakcj─? po tym co si─? sta??o, a dzisiaj ten cel uda??o si─? zrealizowa─?.

Ale to raczej tak w cudzys??owie "marzenie", bo to by??a naprawd─? ci─???ka praca. Jak latem zesz??ego roku zobaczy??em jacy zawodnicy przychodz─? do klubu, po tym pierwszym okresie przygotowawczym, po pierwszych sparingach powiedzia??em: "o, tu b─?dzie zespó??". Do tego jeszcze uzupe??nienia w przerwie zimowej. To konsekwencja, d─???enie do celu. By??em bardzo zdeterminowany, ??eby awansowa─? z Miedzi─? do Ekstraklasy. I to nie tylko na boisku, bo przecie?? zdarza??o mi si─? nie gra─?, ale wtedy stara??em si─? mobilizowa─? ch??opaków i samego siebie. Musz─? doda─?, ??e du??y wp??yw mia?? te?? na dru??yn─? ?üukasz Gargu??a, który nawet kiedy nie gra??, to przychodzi?? do szatni i mobilizowa?? zespó?? w ka??dym meczu.

Ta konsekwencja plus atmosfera w szatni to jest klucz do osi─?gni─?cia sukcesu?

Przede wszystkim wymieni─? umiej─?tno??ci. Sam─? walk─? mo??na wygra─? 1-2 mecze, ale nie 15. Oczywi??cie, wszystkie pozosta??e cechy te?? maj─? znaczenie, ale umiej─?tno??ci stawiam na pierwszym miejscu, bo je??eli nie umiesz gra─? w pi??k─?, to nic nie zrobisz.

Źródło: w??asne


Herb Mied┼║ Legnica
Udost─Öpnij:


Wszystkie wiadomo┼Ťci