Kibice wracaj─? na stadion! Rusza wymiana karnet??w

legnica24h.pl
Poniedziałek, 15 czerwca 2020, 12:20
© Kornelia Grochowska
Pocz─?wszy od meczu Miedzi z Bruk-Bet Termalik─? Nieciecza kibice mog─? wr??ci─? na legnicki stadion, jednak udost─?pnione mo??e by─? jedynie co czwarte krzese??ko. Kto i na jakich zasadach wejdzie na stadion?

Zgodnie z najnowszym rozporz─?dzeniem Rady Ministrów pocz─?wszy od meczu Miedzi z Bruk-Bet Termalik─? Nieciecza (20 czerwca, sobota, godz. 12.40) kibice mog─? wróci─? na legnicki stadion, jednak udost─?pnione mo??e by─? jedynie co czwarte krzese??ko (25 procent pojemno??ci stadionu).

Dotychczasowe karnety trac─? wa??no??─?, ale klub przygotowa?? 1500 nowych, które mog─? za darmo odebra─? dotychczasowi posiadacze karnetów. Wymiana karnetów b─?dzie si─? odbywa─?, zgodnie z wymogami stawianymi przez rozporz─?dzenie Rady Ministrów, drog─? elektroniczn─?. Dla tych, którzy nie zdecyduj─? si─? na odbiór nowego karnetu, czeka a?? 80-procentowy rabat na zakup karnetu w nowym sezonie lub zwrot pieni─?dzy.

Jak wymieni─? karnet na nowy?

Dotychczasowi posiadacze karnetów od poniedzia??ku od godz. 12.00 mog─? bezp??atnie wymienia─? uniewa??nione karnety na nowe. Ze wzgl─?du na ograniczon─? liczb─? miejsc oraz zasady ich udost─?pniania, dotychczasowe miejsce i trybuna na stadionie mo??e ulec zmianie. Wymiana karnetów b─?dzie odbywa─? si─? online.

Jak wymieni─? karnet na nowy? Nale??y wys??a─? maila na adres wymianakarnetu@miedzlegnica.eu oraz za??─?czy─? wype??niony i podpisany dokument (do pobrania na stronie internetowej klubu). W odpowiedzi na maila odes??any zostanie nowy karnet w formacie PDF do samodzielnego wydruku na domowej drukarce. Dla osób, które nie posiadaj─? adresu e-mail b─?d?? b─?d─? mia??y problemy techniczne z opisan─? procedur─?, uruchamiamy specjalny punkt pomocy, gdzie nasz pracownik pomo??e przej??─? ca??─? procedur─? wymiany – b─?dzie on dost─?pny w kasie nr 3 stadionu (obok skateparku) w poniedzia??ek 15 czerwca w godz. 12-16 oraz od wtorku (16.06) do pi─?tku (19.06) w godz. 10-16. Pomoc─? s??u??─? tak??e pracownicy Strefy Miedzi w Galerii Piastów (w godz. 9.30-21.00). Do wydania mamy tylko 1500 karnetów, wi─?c warto si─? pospieszy─? i nie czeka─? do ostatniej chwili, poniewa?? mo??e zabrakn─?─? miejsc. Po wyczerpaniu dost─?pnej puli miejsc, wymiana karnetów zostanie zako??czona – decyduje kolejno??─? zg??osze??.

Co je??li nie wymieni─? karnetu?

Osoby, które nie wymieni─? karnetu na nowy, mog─? zwróci─? dotychczasowy karnet i otrzyma─? 80-procentowy rabat na kolejny karnet w nast─?pnym sezonie lub otrzyma─? zwrot pieni─?dzy (80 procent warto??ci karnetu). Co zrobi─? by skorzysta─? z takiej opcji? Nale??y wys??a─? maila na adres zwrotkarnetu@miedzlegnica.eu oraz za??─?czy─? wype??niony i podpisany dokument (do pobrania na stronie internetowej klubu). Prosimy pami─?ta─? o wskazaniu numeru konta, na który nast─?pi zwrot pieni─?dzy.

Specjalne zasady na stadionie

Mecze z udzia??em kibiców w warunkach pandemii odbywa─? si─? b─?d─? w ??ci??le wyznaczonym rygorze sanitarnym. Kibice b─?d─? wchodzi─? przez ko??owroty w 30-sekundowych odst─?pach, dlatego prosimy o wcze??niejsze przybycie na stadion, by unikn─?─? kolejek (bramy otwieramy 2 godziny przed meczem). Kibice oczekuj─?cy na wej??cie na stadion zobowi─?zani s─? zachowa─? wymagany prawem dystans 2 m. Przy wej??ciach pojawi─? si─? dozowniki z p??ynem do dezynfekcji r─?k. W drodze na swoje miejsce kibic jest zobowi─?zany do zakrywania ust i nosa (maseczka powinna by─? ??ci─?gni─?ta po zaj─?ciu miejsca siedz─?cego). Kibice zobowi─?zani s─? utrzymywa─? pomi─?dzy sob─? odleg??o??─? 2 m równie?? podczas przemieszczania si─? na terenie obiektu. Maksymalna liczba osób przebywaj─?cych w toaletach zostanie ograniczona do liczby kabin toaletowych. Zabronione b─?dzie wnoszenie baga??u podr─?cznego i nie b─?d─? udost─?pniane punkty depozytowe. Kibice musz─? siedzie─? w odst─?pach, na wyznaczonych na karnetach miejscach. Wychodzenie ze stadionu po meczu b─?dzie odbywa??o si─? poszczególnymi sektorami – spiker b─?dzie informowa?? o kolejno??ci wychodzenia, by unikn─?─? zgromadzenia wielu osób w jednym miejscu. Informujemy tak??e, ??e uczestnictwo w meczu w charakterze widza odbywa si─? wy??─?cznie na podstawie ??wiadomej i bezwarunkowej akceptacji widza w zakresie przyj─?cia ryzyka zwi─?zanego z potencjalnym zaka??eniem COVID-19 na stadionie, w tym w oparciu o zrzekni─?cie si─? ewentualnych roszcze?? w stosunku do organizatora meczu. Na stadion nie b─?d─? wpuszczane osoby z wyra??nymi objawami choroby. Apelujemy o rozs─?dek i przemy??lane decyzje o obecno??ci na stadionie w trosce o zdrowie w??asne i innych.

Źródło: informacja prasowa


Herb Mied┼║ Legnica
Udost─Öpnij:

Tagi:Kibice

Wszystkie wiadomo┼Ťci